Gebruikersvoorwaarden

Mugera onderhoudt deze site voor uw informatie, educatie en/of communicatie. Blader gerust door de site. Uw toegang tot en gebruik van de site is ook onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) en alle toepasselijke wetten. Door toegang te krijgen tot en te browsen op de Site, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de volgende Algemene voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Mugera worden vervangen en niet van kracht of effect zijn.

Voorwaarden

U mag geen van de materialen die op de site worden weergegeven downloaden of verspreiden, behalve met de schriftelijke toestemming van Mugera of wanneer uitdrukkelijk toegestaan ​​in de tekst van de Site, in welk geval u de materialen die op de Site worden weergegeven, mag downloaden en distribueren waarnaar [ de] dergelijke toestemming is van toepassing, maar uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden, zoals informatief, educatief en persoonlijk gebruik, en op voorwaarde dat u de materialen op geen enkele manier wijzigt, aanpast of tegen vergoeding ontvangt en dat u ook alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op de materialen. U stemt er ook mee in dergelijk materiaal niet te gebruiken om Mugera of zijn klanten te kleineren, in diskrediet te brengen of anderszins negatief te verwijzen. Alle rechten voorbehouden. U mag dergelijk materiaal niet kopiëren, posten, uploaden naar een netwerk, intranet of internet, opnieuw uitzenden of opnieuw verzenden, of anderszins verspreiden op welk medium dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mugera. De toestemming in deze paragraaf kan te allen tijde worden ingetrokken na directe of indirecte (zoals door middel van een bericht) aan u, naar eigen goeddunken van Mugera, en u stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van dergelijk materiaal.

Hoewel MUGERA redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op de site te plaatsen, geeft MUGERA geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. MUGERA aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud op de site.

Uw gebruik van en browsen op de Site is op eigen risico. Noch MUGERA noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op deze site “ZOALS HET IS” aan u geleverd ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET- INBREUK.

Houd er rekening mee dat sommige jurisdicties de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Controleer uw lokale wetgeving op eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. Mugera aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan, of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de site of uw downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site.

Afbeeldingen van mensen of plaatsen die op de site worden weergegeven, zijn eigendom van of worden met toestemming gebruikt door MUGERA. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan ​​door deze Algemene voorwaarden of specifieke toestemming elders op de site. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en communicatieregelgeving en -statuten.

De handelsmerken, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de “handelsmerken”) die op deze site worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van MUGERA. niets op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om Handelsmerken die op de site worden weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van MUGERA. Uw gebruik van de handelsmerken die op de site worden weergegeven, of enige andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden.

MUGERA kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Algemene voorwaarden te bekijken.